Monday, October 5, 2009

ทำบุญวันเกิด สักการะพระธาตุ 9 จอม..เพื่อสิริมงคลแก่ชีวิต

สมัยนี้คนส่วนใหญ่มักจะนิยมไปทำบุญ 9 วัด เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ 9 วัด
ที่กรุงเทพมหานคร หรือ ไหว้พระ 9 วัดที่อยุธยา ครั้งนี้เราจะพาไปแอ่วเหนือ ไปทำบุญวันเกิด ด้วยการ
ไปสักการะพระธาตุ 9 จอมกัน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการไปทำบุญวันเกิด เพื่อเพิ่ม
สิริมงคลให้ชีวิต นอกจากจะได้ทำบุญวันเกิดแล้ว ยังถือว่าเป็นการได้ไปเที่ยวพักผ่อนอีกด้วย

พระธาตุถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า ในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ของบางเดือน
จะเกิดปรากฎการณ์มหัศจรรย์ขึ้น เช่น มีแสงรัศมีสีขาว สีเหลือง หรือสีแดงขึ้นรอบๆองค์พระธาตุ หรือบาง
ครั้งก็ปรากฎกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณองค์พระธาตุ ซึ่งปรากฎการณ์เหล่านี้มักสร้างความศรัทธาแก่
คนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

สำหรับพระธาตุ 9 จอมนั้น เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มีประวัติ
ตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม โดยมีความเชื่อว่า ผู้ใดที่ได้สักการะ
พระธาตุครบทั้ง 9 จอมจะถือว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

ตามคติความเชื่อของชาวล้านนาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าการได้ทำบุญวัดประจำปีเกิด หรือ
การได้ไปทำบุญวันเกิดวัดที่เป็นมงคลนามทั้ง 9 รวมถึงการไปสักการะพระธาตุ 9 จอม จะทำให้เกิด
ความเป็นสิริมงคล"อยู่เย็นเป็นสุข"หรือตามคติล้านนาว่า"อยู่ดีกินหวาน" ประสบความสำเร็จทั้งการงาน
การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา

พระธาตุ 9 จอมของจังหวัดเชียงรายที่ควรหาโอกาส มาทำบุญวันเกิด สักการะให้ครบ ประกอบไปด้วย

1.ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมทอง

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมทองเชื่อกันว่าถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐาน
ต่อพระธาตุดอยจอมทอง จะดลบันดาลให้มีทรัพย์สินเงินทอง


คำบูชาพระธาตุจอมทอง
วันทามิ เจติยัง สัมพัฏฐาเนสุ ปติฏฐิตา สรีระธาตุ มหาโพธิง พุทธะรูปัง สกลังสทา
นาคะโลเก เทวะโลเก ตาวะตังเส พรัมมะโลเก ชัมภูทีเป ลังกาทีเป
สรีระธาตุโย เกสาธาตุโย อรหันตาธาตุ โยเจติยัง คันธะกุฏิ จตุราสีติ
ติสะหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง นะระเทเวหิ อหังวันทามิ ธาตุโย อหังวันทามิ
ทูระโต อหังวันทามิ สัพพะโส


2. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่วัดจอมหมอกแก้ว บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อว่าอุปสรรคทั้งหลายที่เหมือน
หมอกควันก็จะกระจ่างใสเหมือนหมอกแก้วและจะประสบความสำเร็จ

คำบูชาพระธาตุจอมหมอกแก้ว
อะหังวันทามิ อิธะ ปติฏฐิตา อะระหัตตะ ธาตุโย
ตัสสะ นุภาชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม


3. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมผ่อ

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่วัดอรัญญวิเวกคีรี บ้านดง-หล่ายหน้า หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อเป็นภาษาเหนือ แปลว่าดู หรือมอง
เชื่อว่าถ้าได้กราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระธาตุดอยจอมผ่อ ก็เปรียบเหมือนการลืมตาเจอเรื่องสว่าง
ในชีวิต

คำบูชาพระธาตุจอมผ่อ
อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง
วะระสัญญิตัง เอเตนะ มะมะ
ปุญเญนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม

4. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมแจ้ง

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อว่าถ้าได้มาไหว้พระธาตุดอยจอมแจ้ง
จะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

คำบูชาพระธาตุจอมแจ้ง
อิมัสมิง อะรุนุธคะมะเน
ประภัตตะเคทิตัง ธาตุ เจติยัง
อะหังวันทามิ สะระสา อะหังวันทามิ สัพพะทา

5. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมจันทร์

สถานที่ตั้ง วัดจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิต
อธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งดุจรัศมีแสงจันทร์งดงามมาก

คำบูชาพระธาตุจอมจันทร์
อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง วะระสัญญิตัง
อะหัง วันทามิ ธาตุโย อิธะปัพะเต
ปะติฏฐิตา เอตนะ มะมะปุญญานุพาเวนะ
สะทาโสตถี ภะวันตุเต

6. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมสัก

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้พระธาตุดอยจอมสัก
จะได้รับสิริมงคลสูงสุดและจะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

คำบูชาพระธาตุจอมสัก
อะระหัง วันทามิ ธาตุโย
สัพพะฐาเนสุ สุปะฏิ ปะทิตา
อะระหังวันทามิ สัพพะโส

7. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมกิตติ

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐาน
ต่อพระธาตุดอยจอมกิตติ จะทำให้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ ผู้คนยกย่องสรรเสริญ เป็นเจ้าคนนายคน

คำบูชาพระธาตุจอมกิตติ
อะหัง วันทามิ ปะระมะสารีริกกะธาตุโย
กะกุสันธัสสะ จะโกนาคะ นะมัสสะจะ
กัสสะธัสสะ จะสะมะนะโกตะมัสสะ เจวะ
นิพานนะ ปัจจะโย โหตุ

8. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมจ้อ

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อ ในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุดอยจอมจ้อ จ้อ หมายถึง พูดดี พูดเก่ง เชื่อกันว่าถ้าได้
กราบไหว้พระธาตุดอยจอมจ้อ ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่ง เหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จ
ทุกประการ

คำบูชาพระธาตุจอมจ้อ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อะหัง วันทามิ ธาตุโย เกสาธาตุ มานะธาตุ
อิมัสสะหมิง ปติฏฏัง อุตะระ ปัพพัตตัง อะหัง วันทามิสิระสา (กล่าว 3 จบ)

9. ทำบุญวันเกิดพระธาตุดอยจอมแว่

สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมแว่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเชื่อในการไหว้พระทำบุญวันเกิดที่พระธาตุจอมแว่ มี2 อย่าง
- 1 แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้าย
- 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบ
ผลสำเร็จ ลุล่วงได้ด้วยดี

คำบูชาพระธาตุ
อะหัง วันทามิ มหาชินะ เกศา ธาตุโย
พุทธรูปัง โคตมัง อะหัง วันทามิ

พระธาตุเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ
ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เพื่อการหลุดพ้นความทุกข์ทางใจทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นการนำพา
ความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธาอีกด้วย
โปรแกรม ทำบุญวันเกิด ไปไหว้พระ 9 วัด กับขสมก.หลายๆคนที่อยากหาโอกาสไปทำบุญวันเกิด โดยการไปไหว้พระ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
แต่ก็ไม่รู้ว่า ถ้าไปเองจะเริ่มต้นที่ไหน แถมแต่ละวัดแต่ละสถานที่ที่จะไปก็ยังไม่รู้สถานที่ตั้งแน่นอน บางคนก็ไม่มีรถส่วนตัวหากจะไปไหว้พระทำบุญวันเกิดที่ต่างจังหวัด
ในปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน จัดให้มีโปรแกรมท่องเที่ยว รวมถึงการทัวร์
ไหว้พระ 9 วัดในจังหวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกเดินทาง
ไปไหว้พระ 9 วัด ทำบุญวันเกิดได้อย่างสบายๆ อย่างเช่นโปรแกรมไหว้พระกับขสมก.

รายละเอียดวัดที่จัดไหว้พระ9 วัด ทำบุญวันเกิดในวันเสาร์

ทำบุญวันเกิดสามชุก- อ่างทอง (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด- วัดชุมพล วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดลาดระโหง วัดเกตุ วัดโคก วัดป่าโมก วัดจันทรังสี วัดม่วง
วัดบางกร่าง ตลาดร้อยปีสามชุก

ทำบุญวันเกิด ฉะเชิงเทรา (429บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดบางพลีใหญ่ใน วัดศิริเสาธง วัดเขาดิน วัดโพธิ์บางคล้า วัดเมือง วัดหงษ์ทอง วัดบางวัว
วัดหลวงพ่อโสธร วัดถวิลศิลามงคล ตลาดคลองสวน

ทำบุญวันเกิด กาญจนบุรี (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดจันทราราม วัดไร่แดงทอง วัดระแท่นดงรัก วัดตระค้ำเอน วัดวังขนาย วัดถ้ำเสือ วัดถ้ำแฝด
วัดหนองโรง วัดนางโน วัดบ้านไร่จิตศรัทธาราม

ทำบุญวันเกิด อยุธยา (359 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดราชประดิษฐาน วัดใหญ่ไชยมงคล วัดพนัญเชิง วัดหน้าพระเมรุ วัดคลองตะเคียน วัดตูม
วัดท่าการ้อง วัดธรรมมิกราช พักทานอาหารบริเวณ วิหารมงคลบพิตร

ทำบุญวันเกิดนครนายก (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดคีรีวัน วัดประสิทธิเวส วัดช้าง วัดสันตยาราม ชมเขื่อนขุนด่าน วัดพราหมณี วัดถ้ำสาริกา
วัดโพธิงาม วัดธรรมปัญญา วัดอุดมธานี วัดสุวรรณ(ลอดโบสถ์)

ทำบุญวันเกิดแม่กลอง (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดเพชรสมุทร (หลวงพ่อบ้านแหลม) วัดบางไผ่เตี้ย วัดภุมรินทร์ วัดจุฬามณี วัดแคน้อย
วัดท้องคุ้ง วัดจันทร์เจริญสุข วัดบางกุ้ง วัดอัมพวัน (ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็น)

ทำบุญวันเกิด สระบุรี ( 429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดนครหลวง วัดใหม่ชุมพล วัดสะดือ วัดสมุหราชประดิษฐาน วัดถ้ำศิวิไล วัดพระพุทธบาท
วัดสูง วัดพระเยาว์ วัดพระพุทธฉาย แวะโอทอป หมู่บ้านอรัญญิก ชมการตีมีด

ทำบุญวันเกิดเพชรบุรี (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดวังมะนาว วัดเขาย้อย วัดกำแพงแลง วัดถ้ำเขาหลวง วัดมหาธาตุ วัดเขาตะเครา วัดพระนอน
วัดเขาบันไดอิฐ วัดเพชรพลี

รายละเอียดวัดที่จัดไหว้พระ9 วัด ทำบุญวันเกิดในวันอาทิตย์

ทำบุญวันเกิด ลพบุรี (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดสระเกษ วัดไลย์ วัดเชิงท่า วัดเกษไชโย วัดเกริ่นกฐิน วัดกาวิศราราม วัดตองปุ
วัดมหานาม ศาลพระกาฬ วัดโคกแก้ว

ทำบุญวันเกิด กรุงเทพ (359 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน วัดเบญจมบพิตร วัดราชนัดดา วัดเทพธิดา วัดสุทัศน์
วัดชนะสงคราม วัดกัลยาณมิตรฯ วัดโพธิ์ วัดพระแก้ว วัดมหาธาตุ พุทธมณฑล วัดดอนหวาย

ทำบุญวันเกิด ราชบุรี (429 บาท )
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด- ตลาดน้ำดำเนิน วัดสุน วัดโชติทายการาม วัดโคกบำรุง วัดมหาธาตุ วัดอรัญยิกาวาส
วัดหนองหอย วัดถ้ำน้ำ วัดขนอน วัดศรีอาน

ทำบุญวันเกิด อยุธยา (359 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด- วัดราชประดิษฐาน วัดใหญ่ไชยมงคล วัดพนัญเชิง วัดหน้าพระเมรุ วัดคลองตะเคียน
วัดท่าการ้อง วัดตูม วัดธรรมมิกราช พักทานอาหารบริเวณ วิหารมงคลบพิตร

ทำบุญวันเกิด สิงห์บุรี (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดอัมพวัน(หลวงพ่อจรัญ) วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง(หลวงพ่อแพ) วัดโพธิ์เก้าต้น
วัดโบสถ์ วัดพระปรางค์มุนี วัดประโชติการาม วัดสะเดา วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์

ทำบุญวันเกิดแม่กลอง (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดเพชรสมุทร (หลวงพ่อบ้านแหลม) วัดบางไผ่เตี้ย วัดภุมรินทร์ วัดจุฬามณี วัดแคน้อย
วัดท้องคุ้ง วัดจันทร์เจริญสุข วัดบางกุ้ง วัดอัมพวัน (ชมตลาดน้ำอัมพวายามเย็น)

ทำบุญวันเกิดนครปฐม (389 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดดอนหวาย วัดกลางบางพระ วัดไร่ขิง วัดไผ่ล้อม วัดกลางคูเวียง วัดพะเนียงแตก
วัดพระปฐมเจดีย์ วัดศรีมหาโพธิ์ วัดศรีษะทอง

ทำบุญวันเกิดสุพรรณบุรี (429 บาท)
วัดที่ไปทำบุญวันเกิด - วัดไผ่โรงวัว วัดท่าเจดีย์ วัดทับกระดาน วัดบางซอ วัดป่าเลไลย์ วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดแค วัดสองพี่น้อง วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

**ทางขสมก. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงรายการเพื่อความเหมาะสม

ทุกรายการทำบุญวันเกิดทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ รถออกเวลา 8.00 น. แต่ควรมาก่อน 7.30 น.
เพราะจะได้มาซื้อตั๋วที่นั่ง เพราะไ ม่รับจองทางโทรศัพท์ รถ 1 คันรับลูกทัวร์ได้ 35 คน หากรถเสริม
คันหลังสุดมีผู้โดยสารไม่ถึง 20 คนก็ไม่จ่ายตั๋ว

สนใจติดต่อ การเดินรถเขต1 อู่บางเขน โทรศัพท์ 0-2552-0885-6 และ 0-2551-2492 เวลา 8.30น
ถึง 16.30 น.ในวันเวลาราชการ